بیستمین شماره دوفصل‌نامه علمی ـ ترويجی «عيار پژوهش در علوم انسانی» منتشر شد

  • در‌آمدی بر روش‌شناسی خردورزی. مختارعلی رضایی / اكبر مير‌سپاه / محمدعلی محيطی اردکان (ص5)
  • روش تفسيری ابن‌ برجان در «ايضاح‌الحكمه». حامد نظرپور (ص21)
  • نقش بهره‌گيری از قرائن در روش تفسيری قرآن به قرآن از نگاه علامه طباطبایی با تأكيد بر آيات اخلاق اجتماعی. طاهره حاجی رحيمی / محمدعلی محيطی اردکان (ص37)
  • مطالعه‌ای موردی در روش‌شناسی پژوهش واسازی به‌عنوان يك پژوهش‌ كيفی. سعيد بهادری / سيف‌الله فضل‌الهی قمشی (ص53)
  • بازآرایی روش‌شناختی نشانه‌شناسی؛ ابزار علمی فهم حقايق پنهان در نمادهای فرهنگی. فهيمه انصاری‌زاده / سيف‌الله فضل‌الهی قمشی (ص67)
  • بازپژوهی مفهوم «سيره» در مطالعات شيعه. مهدی مردانی (گلستانی) (ص85)

 

سایت نشریه عیار پژوهش در علوم انسانی

http://pajohesh.nashriyat.ir

 

مشاهده و خريد الكترونيكی مقالات نشريات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در

Eshop.iki.ac.ir

 

لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir