مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سال 1372 تأسیس گردید. این مجموعه آموزشی از طلاب حایز شرایط به صورت داوطلب در قالب آزمونی، سنجش به عمل آورده و کسانی که شرایط شرکت در رشته‌های این مؤسسه را داشته باشند به عنوان دانش‌پژوه این مؤسسه مشغول به تحصیل می‌شوند. این مؤسسه بیش از 14 رشته در مقطع کارشناسی دارد. گروه‌های علمی از قبیل روان‌شناسی، علوم سیاسی، علوم تربیتی و... را شامل می‌شود.