روابط عمومی و اموربین الملل

 اطلاع رسانی اهداف، فعالیت ها و برنامه های مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به مخاطبان و کسب نظر و اطلاع یابی از دیدگاه ها و اندیشه های اندیشمندان در مراکز علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سراسر کشور و مراکز معتبر جهان از وظایف مهم دفتر روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه می‏باشد.
ویژگی ها، ارزش ها، خط مشی ها و راهبردهای مؤسسه امام خمینی(ره) در سند چشم انداز ترسیم شده است و دفتر روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه با توجه به همین سند با مراکز علمی-فرهنگی و آموزشی-پژوهشی داخل و خارج از کشور تعامل و ارتباط متقابل و دو سویه دارد.
بنابراین دفتر روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در راستای اطلاع رسانی فعالیت های مهم و عملکرد مؤسسه می تواند با کسب نظر های مفید و سازنده و همدلی و تعامل اساتید، دانش پژوهان و کارکنان مؤسسه امام خمینی(ره) و اطلاع یابی از تجربه های گرانسنگ و نظرسنجی های مراکز مختلف علمی_فرهنگی و آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور با مشورت دهی به مسئولان محترم مؤسسه و بخش های مختلف آن با پشتیبانی فکری، در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری های درست و ... نقش مهمی ایفا کند.
 
معرفی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
سند چشم‌انداز مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در افق 1397