بیست و نهمین شماره دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت سیاسی» منتشر شد

معرفت سیاسی 29/ بهار و تابستان 1402

سال پانزدهم، شماره اول، پیاپی 29، بهار و تابستان 1402

سایت نشریه معرفت سیاسی

 http://siyasi.nashriyat.ir

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا

 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir