بیست و دومين شماره دوفصل‌نامه علمی ـ ترويجی «انديشه‌های حقوق عمومی» منتشر شد

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 22، پاييز و زمستان 1401

 

 

سایت نشریه اندیشه‌های حقوق عمومی

http://hoghoughi.nashriyat.ir

 

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا
 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir