پنجاه و دومین شماره فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت فرهنگی اجتماعی» منتشر شد

سال سيزدهم، شماره چهارم، پياپی 52، پاييز 1401