نوزدهمين شماره دوفصل‌نامه علمی ـ ترويجی «انديشه‌های حقوق عمومی» منتشر شد

  • شرط التزام عملی به احكام اسلام حجاب در استخدام دولتی؛ نقد و بررسی رأی ديوان عدالت اداری. فاطمه افشاری (ص7)
  • نابسندگی حقوق بين‌الملل در مواجهه با تروريسم؛ با تأكيد بر عمليات تروريستی در ايران. كريم ترابی (ص17)
  • تقابل قاعده لا‌ضرر و قاعده احسان در مسئوليت مدنی دولت. وحيد حيدری / سيد ‌محمد‌مهدی غمامی (ص35)
  • مطالعه تطبيقی سازوكار شناسایی قانون حاكم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از داده‌های خصوصی و چالش‌های پيش رو در حقوق ايران و اتحاديه اروپا. حسين صادقی / مهدی ناصر (ص45)
  • تأملی بر نسبت ميان تحول مفهوم وستفاليایی دولت ـ ملت و تضمين صلح جهانی از منظر حقوق بين‌الملل. علی مشهدی / احسان شکيب‌‌نژاد / موسی کرمی (ص59)
  • بررسی ادله و چالش‏های نظری ولايت فقيه «اللَّهُمَ‏ ارْحَمْ‏ خُلَفَائِي». سيد احمد مرتضایی / سيد محمدحسين ميری (ص77)

 

سایت نشریه اندیشه‌های حقوق عمومی

http://hoghoughi.nashriyat.ir

 

مشاهده و خريد الكترونيكی مقالات نشريات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در

Eshop.iki.ac.ir

 

لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir