دويست و هشتاد و دومین شماره ماهنامه علمی «معرفت» ویژه کلام منتشر شد

 

سایت نشریه معرفت

 http://marifat.nashriyat.ir

مشاهده و خرید الكترونیكی مقالات نشریات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در

Eshop.iki.ac.ir

مشاهده و خرید الكترونیكی مقالات ماهنامه علمی معرفت در

https://eshop.iki.ac.ir/shop/2/products/7

 

لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir