فصل‌نامه علمی ـ ترويجی معرفت اخلاقی

در سال‌هاي اخير شاهد رشد روزافزون نشريات تخصصي در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني در كشور هستيم و اين آغازي است براي جنبش نرم‌افزاري و نويدي است براي توليد علم بيشتر در ميان انديشمندان و پژوهشگران داخلي. با وجود اين،

مـتأسفانه هنوز در برخي از مهم‌ترين و اثرگذارتـرين دانش‌ها، مانند دانش اخلاق، شاهد ضعف نشريات تخصصي هستيم. خلأ وجود نشريه‌اي تخصصي كه ياري‌رسان پژوهشگران در حوزه‌هاي مختلف علوم اخلاقي، اعم از فرااخلاق، اخلاق هنجاري، اخلاق توصيفي و اخلاق كاربردي باشد، كاملاً محسوس است. بر اين اساس، معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) اقدام به انتشار فصل‌نامه‌اي علمي ـ تخصصي با عنوان معرفت اخلاقي نموده است.


رتبه علمي

علمي-ترويجي

دوره انتشار

فصلنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

محمود فتحعلي

سردبير

احمدحسين شريفي

مدير اجرايي

سجاد سلگي

هيئت تحريريه

حجت‌الاسلام دكتر حميد پارسانيا -استاديار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

دكتر محسن جوادي - دانشيار دانشگاه قم

دكتر محمد سعيدي‌مهر - دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

حجت‌الاسلام دكتر احمدحسين شريفي - دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

حجت‌الاسلام محمود فتحعلي - استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

حجت‌الاسلام دكتر مجتبي مصباح - استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

حجت‌الاسلام دكتر احمد واعظي - استاديار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

نشاني الكترونيك

m.akhlaghi@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165