ماهنامه علمی ـ ترويجی معرفت

 

معرفت حاصل تلاش‌هاي علمي استادان، دانش‌پژوهان و محققان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) و ديگر انديشمندان اهل‌قلم از عرصه علم و فرهنگ در حوزه و دانشگاه است و اينك پس از بيست سال تلاش مستمر، افتخار دارد تا 165 شـماره خـود را به همراه سه پيش‌شماره به اهل معرفت تقديم كند. اين نشريه، كه تجلي فعاليت‌ها و آثار علمي فرهنگي مؤسسه آموزشي و ‌پژوهشي امام خميني(ره) است،‌ تحت اشراف و نظارت حضرت آيت‌الله علامه مصباح (زيدعزه) گام به عرصه فعاليت نهاده و اكنون جايگاه بايسته خود را در مراكز علمي ـ دانشگاهي يافته و به سبب تنوع مطالب، مخاطباني با علايق و گرايش‌ها و مطالبات گوناگون دارد.

 

رتبه علمي: علمي-ترويجي

دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتياز: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول: سيداحمد رهنمايي rahnama@qabas.net
 

سردبير: ابوالفضل ساجدي sajedi@qabas.net

دبير تحريريه: مرتضي رضايي   Mrezaeeh50@gmail.com

مدير اجرايي: روح‌الله فريس آبادي  faris@qabas.net

 

هيئت تحريريه:

دكتر محسن خندان «الويرى» (تاريخ) ـ دانشگاه امام صادق عليه السلام ـ استاديار alvirim@gmail.com

حجت الاسلام دكتر حامد منتظرى مقدم (تاريخ) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره ـ استاديار montazeri@qabas.net

حجت الاسلام دكتر محمّدرضا جبارى (تفسير و علوم قرآنى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره ـ دانشيار  jabbari38@yahoo.com

آيت اللّه استاد محمود رجبى (تفسير و علوم قرآنى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره ـ استاد rajabi@iki.ac.ir

حجت الاسلام مصطفى كريمى (تفسير و علوم قرآنى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره ـ استاديار karimi@qabas.net

حجت الاسلام دكتر حميد پارسانيا (جامعه شناسى) ـ دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام ـ دانشيار  h.parsania@yahoo.com

حجت الاسلام دكتر محمد فولادى وندا (جامعه شناسى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره ـ استاديار mfooladi42@gmail.com

دكتر عباسعلى كدخدايى (حقوق) ـ دانشگاه تهران ـ دانشيار  aliyary1383@yahoo.com

حجت الاسلام دكتر سيداكبر حسينى (دين شناسى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره ـ دانشيار akbar.hosseini37@yahoo.com

حجت الاسلام دكتر محمّدعلى شمالى (دين شناسى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره ـ دانشيار mashomali@hotmail.com

دكتر محمّدكريم خداپناهى (روان شناسى) ـ دانشگاه شهيد بهشتى ـ استاد m-khodapanahi@sbu.ac.ir

حجت الاسلام دكتر محمّدناصر سقاى بى ريا (روان شناسى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره ـ استاديار  nashriyeh@qabas.net

حجت الاسلام دكتر رحيم ميردريكوندى (روان شناسى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره ـ استاديار  mirderikvandi@qabas.net

حجت الاسلام دكتر عليرضا كرمانى (عرفان) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره ـ استاديار  kermania59@yahoo.com

دكتر رحمت اللّه خالقى (علوم تربيتى) ـ دانشگاه اصفهان ـ استاديار  marifat@qabas.net

حجت الاسلام دكتر عباسعلى شاملى (علوم تربيتى) ـ جامعة المصطفى العالميه ـ استاديار  aashameli39@gmail.com

حجت الاسلام عبدالرضا ضرابى (علوم تربيتى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره ـ استاديار zarabi@qabas.net

دكتر منوچهر محمّدى (علوم سياسى) ـ دانشگاه تهران ـ دانشيار  prof.mohammadi@yahoo.com

حجت الاسلام دكتر محمدجواد نوروزى (علوم سياسى) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره ـ استاديار mohamadjavadnorozi@yahoo.com

حجت الاسلام دكتر مرتضى آقاتهرانى (فلسفه) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره ـ استاديار nashrieh@qabas.net

حجت الاسلام دكتر محمد سربخشى (فلسفه) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره ـ استاديار sarbakhshi50@yahoo.com

حجت الاسلام دكتر على مصباح (فلسفه) ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره ـ دانشيار a-mesbah@qabas.net

دكتر على رضائيان (مديريت) ـ دانشگاه شهيد بهشتى ـ استاد m.kalami@qabas.net

 

نشاني الكترونيك: marifat@qabas.net

نشاني پستي: قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏‌سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي: 186ـ37165