بیست و هفتمین شماره از دوفصل‌نامه علمی معرفت اقتصاد اسلامی منتشر شد

معرفت اقتصاد اسلامی 27/پاییز و زمستان 1401

راهبردهای پیشرفت اقتصادی پیامبر اسلام(ص)؛ رهیافتی برای برنامه‌ریزی پیشرفت اقتصادی در ایران سید جواد میرزازاده قصابكلایی/ محمدجواد توكلی (ص7)

بررسی تطبیقی انواع شناخت و امتداد روش‌شناختی آن در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف سید حسین میرمعزی (ص27)

تصمیم‌گیری در شرایط نا‌اطمینانی از منظر اقتصاد رفتاری و اقتصاد اسلامی سید رضا حسینی/ عباس یعقوب‌زاده مجرد (ص45)

امکان‌سنجی علم اقتصاد اسلامی در اندیشة آیت‌الله مصباح یزدی محمد بیدار (ص63)

مقایسة تطبیقی شاخص‌های متعارف ترکیبی رفاه با دیدگاه صدرالمتألهین سید هادی عربی/ حسین بهرامی (ص83)

درآمدی بر شاخص‌های اقتصاد مقاومتی سید محمدکاظم رجائی (ص107)

اثر تبعیض جنسیتی در بازار کار بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران: مقایسة رویکرد اسلامی و غیراسلامی حسین صمصامی/ حامد پیرپور/ نوشین رشتی‌محمد (ص129)

تحلیل میزان رضایتمندی روستاییان از عملکرد نهاد خیریه‌ای امام علی(ع) در نواحی روستایی شهرستان قائن حمیده مولایی/ حمدالله سجاسی قیداری/ خدیجه بوذرجمهری (ص151)

تضمین کارکرد اقتصادی عقد مرابحه در پرتو عدالت قضایی محسن پهلوانی/ پژمان پیروزی/ علی زارع (ص175)

تبیین و بررسی راهکار‌های احیای قرارداد مزارعه در نظام بانکی صادق الهام/ محمدمهدی شریعتی‌نژاد (ص189)

تحلیل فقهی وقف سهام از منظر فقه امامیه و فقه اهل‌سنت مصطفی كاظمی نجف‌آبادی (ص207)

شناسایی و رتبه‌بندی روش‌های تأمین مالی مبتنی بر صکوک بدون سررسید در شرکت‌های توسعه‌ای اصغر کریمی خرمی/ فاطمه میر/ شکوفه نکوئی‌زاده (ص225)

 

 

سایت نشریه معرفت اقتصاد اسلامی

http://marefateeqtesadi.nashriyat.ir

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا
 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir