سی و مین شماره دوفصل‌نامه علمی پژوهشی قرآن شناخت منتشر شد

سال شانزدهم، شماره اول، پیاپی 30، بهار و تابستان 1402

سایت نشریه قرآن‌شناخت
qoranshenakht.nashriyat.ir

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا
 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir