شصت و دومین شماره فصل‌نامه علمی پژوهشی روان شناسی و دین منتشر شد

سال شانزدهم، شماره دوم، پیاپی 62، تابستان 1402


 

سایت نشریه روان شناسی و دین

ravanshenasi.nashriyat.ir

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا

 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir