بیست و دومین شماره دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «انوار معرفت» منتشر شد

 سال يازدهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1401

 

سایت نشریه ماهنامه علمی انوار معرفت

http://erfani.nashriyat.ir

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا
 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir