بیست و یکمین شماره دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «انوار معرفت» منتشر شد

سال دهم، شماره دوم، پياپي 21، پاييز و زمستان 1400

سایت نشریه ماهنامه علمی انوار معرفت

http://erfani.nashriyat.ir

مشاهده و خرید الكترونیكی مقالات نشریات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در

https://eshop.iki.ac.ir

مشاهده و خرید الكترونیكی مقالات نشریه انوار معرفت

https://eshop.iki.ac.ir/shop/2/products/16

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا
 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir