بیست و سومین شماره دوفصل‌نامه علمی ـ ترويجی «عيار پژوهش در علوم انسانی» منتشر شد

سال دوازدهم، شماره اول، پياپی 23، بهار و تابستان 1400‌


سایت نشریه عیار پژوهش در علوم انسانی

http://pajohesh.nashriyat.ir

مشاهده و خرید الكترونیكی مقالات نشریات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در

https://eshop.iki.ac.ir

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا
 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir