دویست و نود و دومین شماره ماهنامه علمی معرفت (ویژه اقتصاد) منتشر شد

اصول حاكم بر نظام ارزی مطلوب در اقتصاد مقاومتی محسن خليلی تيرتاشی، محمدجواد توکلی (ص35)

اهداف توليد از ديدگاه اسلام سميه يوسفی، علیمحمد ميرجليلی (ص49)

مبانی نظریه اشتغال در اقتصاد مقاومتی سعيد ابراهيمی، سيد محمدکاظم رجائی رامشه (ص59)

رابطه مسجد با امور مالی و اقتصادی در آيات قرآن کريم سيدرضا جعفریفرد، محمدهادی حبيب‌اللهی، حسين حسن‌زاده سروستانی (ص71)

بررسی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در گام دوم انقلاب يعقوب جمالی، محمدجمال خليليان اشکذری (ص85)

 

سایت نشریه معرفت

 http://marifat.nashriyat.ir

مشاهده و خرید الكترونیكی مقالات نشریات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در

Eshop.iki.ac.ir

مشاهده و خرید الكترونیكی مقالات ماهنامه علمی معرفت در

https://eshop.iki.ac.ir/shop/2/products/7

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا
 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir


 

 

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-ره