صورت‌بندی نظری هویت بر مبنای نظریه فطرت و نظریه تعامل نمادین (با توجه به چالش‌های هویتی در افغانستان معاصر)

                              جلسه دفاع پایان‌نامه دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir