دوفصلنامه انديشه‌های حقوق عمومی

این نشریه قلمرو‌هاي زير را  وجهه همت خويش قرار داده است:
   1. معرفي و تبيين انواع پژوهش‌هاي نظري و كاربردي در حوزه‌هاي مختلف علم حقوق؛
   2.حوزه‌هاي مختلف حقوق‌پژوهي (فراحقوق، حقوق هنجاري، حقوق کاربردي، حقوق توصيفي، حقوق تطبيقي بين‌المذاهب، و...)؛
   3. رابـطة حقوق و عـلوم هـمگن (رابـطة حقوق و عـرفان، حقوق و روان‌شناسي، حقوق و روانکاوي، حقوق و دين، حقوق و فقه، حقوق و...)؛
   4. رابطة حقوق و علوم ديگر (فلسفه و حقوق، معرفت‌شناسي و حقوق، جامعه‌شناسي و حقوق، انسان‌شناسي و حقوق، سياست و حقوق،‌ اقتصاد و...)؛
   5. جايگاه حقوق در دانش‌هاي تجربي و علوم انساني؛
   6. شيوه‌هاي استنباط حقوقي از متون اسلامي؛
   7. بررسي و نقد روش‌هاي موجود در حوزة حقوق‌پژوهي؛
   8. بررسي و نقد منابع و تراث حقوقي؛
   9. نقش فناوري نوين در فرايند حقوق‌پژوهي و طرح مسائل جديد حقوقي؛
   10. راه‌كارهاي كاربردي ساختن حقوق در همة ابعاد زندگي بشري.