فصل‌نامه علمی ـ ترويجی اسلام و پژوهش‌های مديريتی

 

اين فصل‌نامه، اهداف ذيل را وجهة همت فعاليت خود قرار داده است:

الف) بسترسازي براي طــرح و بـسط تحقيقات علمي و تخصصي روز‌آمد، در زمينة مديريت اسلامي؛

ب) ايــجاد فضاي تــبادل نظر در مباحث اســـاسي و چالش‌برانگيز مربوط به موضوعات و مــسائل مديريت و نقد و ارزيابي آرا، نظريه‌ها و ديدگاه‌ها در اين زمينه؛

ج) شناسايي و تحليل راه‌کارهاي سازماني و مديريتي براي بهبود بخشيدن به فعاليت‌هاي سازمان‌ها و نهادهاي کشور، متناسب با فرهنگ اسلامي؛

د) اهتمام به شناسايي، و ترويج دانش مديريت در بين عالمان ديني در حوزه‌هاي علميه.

«اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي» در آغاز حرکت، نيازمند مدد و مداد همة انديشمندان و محققان مديريت اسلامي است. تداوم اين حرکت نيازمند حمايت فکري و برخورداري از آرا و پيشنهادهاي مشفقانه همه اهل نظر است. اميد است كه با عنايت الاهي، و با همت و بذل توجه شما انديشوران، اين گام‌ها استوارتر و بلندتر، به سوي تحقق مديريت اسلامي در عرصه علم و عمل گردد. اولين شماره اين نشريه در تابستان 90 منتشر گرديد.

 

رتبه علمي: علمي-ترويجي

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتياز: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول: محمدتقي نوروزي

سردبير: محسن منطقي مدير اجرايي حميد خاني

 

هيئت تحريريه:

علي‌آقا پيروز- عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه

علي‌نقي اميري - دانشيار پرديس فارابي، دانشگاه تهران

عبدالله توكلي- استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علي رضائيان- استاد دانشگاه شهيد بهشتي

محسن منطقي- استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

محمدتقي نوروزي- استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

محمدمهدي نادري قمي- استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

ولي‌الله نقي‌پورفر - دانشيار دانشگاه قم

 

نشاني الكترونيك: nashrieh@qabas.net

نشاني پستي: قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏‌سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي: 186ـ37165