فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی معرفت اديان

 
بي‌شك يكي از بنيادي‌ترين رسالت‌هاي مراكز آموزشي و پژوهشي در حوزه علوم اسلامي، رشد و ارتقاي معرفت ديني نزد دين‌باوران است. آشنايي تخصصي با ساير اديان مي‌تواند گامي شايسته در دست‌يابي به اين هدف قلمداد شود.
علي‌رغم وجود نشريات عمومي و تخصصي در اين حوزه، بارها فقدان نشريه‌اي كه بتواند با ارائه آثار فخيم علمي به رسالت واكاوي عالمانه اديان جامه عمل بپوشاند، از سوي صاحب‌نظران به اشاره رفته بود. از اين‌‌رو، معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) اقدام به انتشار مجله علمي - تخصصي «معرفت اديان» نموده است تا زمينه‌ساز شناخت آگاهانه از اديان براي پژوهشگران باشد و بستر مناسبي را براي تفاهم و تعامل ميان ارباب اديان فراهم نمايد.
 
رتبه علمي: علمي-پژوهشي
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتياز: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره
مدير مسئول: سيداكبر حسيني‌قلعه‌بهمن
جانشين سردبير: سيد اكبر حسيني قلعه بهمن
سردبير: محمدعلي شمالي
مدير اجرايي: محمد ايلاقي حسيني
 
هيئت تحريريه:
سوسن آل‌رسول / استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج / s_alerasoul@kiau.ac.ir
علي ارشدرياحي / دانشيار دانشگاه اصفهان / arshad@ltr.ui.ac.ir
احمدحسين شريفي / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره) / sharifi1738@yahoo.com
محمدعلي شمالي / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره) / Mashomali@Hotmail.com
ابوالفضل محمودي / دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران / amahmoodi5364@gmail.com
علي مصباح / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره) / a-mesbah@qabas.net
سيداكبر حسيني قلعه‌بهمن / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره) / akbar.hosseini37@yahoo.com
حسن نقي‌زاده / دانشيار دانشكده الهيات فردوسي مشهد / naghizadeh@ferdowsi.um.ac.ir
 
دورنگار: 025-32934483
نشاني الكترونيك: nashrieh@qabas.net
نشاني پستي: قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏‌سره ـ طبقه چهارم
صندوق پستي: 186ـ37165
شاپا: ISSN: 2088-8116