دو فصلنامه معرفت کلامی

هرچند در سال‌هاي اخير شاهد رشد روزافزون نشريات تخصصي در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني در كشور هستيم و اين مي‌تواند آغازي براي جنبش نرم‌افزاري و نويدي براي توليد علم بيشتر در كشور باشد. اما متأسفانه هنوز در برخي از مهم‌ترين و اثرگذارترين دانش‌ها، مانند دانش كلام، راه‌هاي ناپيموده زيادي وجود دارد. بر اين اساس، معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) به انتشار فصل‌نامه‌اي علمي ـ پژوهشي با عنوان «معرفت كلامي» همت گماشت.

 

 

رتبه علمي

علمي-پژوهشي

دوره انتشار

دو فصلنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

محمود فتحعلي

سردبير

ابوالفضل ساجدي

مدير اجرايي

محمدصادق ساجدي

هيئت تحريريه

محمد حسين‌زاده يزدي : استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
رشته تخصصي: فلسفه اسلامي
پست الكترونيكي: mohammad_h@qabas.net
عبدالحسين خسروپناه : دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
رشته تخصصي: فلسفه و كلام اسلامي
پست الكترونيكي: akhosropanah@yahoo.com
ابوالفضل ساجدي : دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
رشته تخصصي: فلسفه دين
پست الكترونيكي: sajedi@qabas.net
احمدحسين شريفي : دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
رشته تخصصي: فلسفه
پست الكترونيكي: sharifi1738@yahoo.com
عليرضا قائمي‌نيا : دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 
رشته تخصصي: فلسفه و كلام
پست الكترونيكي: qaeminia@yahoo.com
محمدحسن قدردان قراملكي : دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
رشته تخصصي: كلام اسلامي
پست الكترونيكي: Ghadrdang@yahoo.com
محمد محمدرضايي : استاد دانشگاه تهران، پرديس
رشته تخصصي: فلسفه و كلام اسلامي 
پست الكترونيكي: mmrezai391@yahoo.com
علي مصباح : دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
رشته تخصصي: فلسفه دين پست
الكترونيكي: a-mesbah@qabas.net

نشاني الكترونيك

m.kalami@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165

شاپاي چاپي

2008-8876