معرفت سیاسی

 
 
دو فصل‌نامه علمي- تخصصي «معرفت سياسي»، به منظور بسط و گسترش مطالعات در حوزة دانش سياسي اسلامي، به انتشار مقالات نظري و كاربردي در اين زمينه اقدام مي‌نمايد. به نظر مي‌رسد، علي‌رغم وجود نشريات عمومي و تخصصي در حوزة علوم سياسي، فقدان نشريه‌اي كه بتواند با ارائه آثار وزين علمي به رسالت خود در تبيين ديدگاه‌هاي اسلام در اين حوزه جامع عمل بپوشاند، مورد تأكيد صاحب‌نظران است. از اين رو، گروه علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با همكاري معاونت پژوهش، اقدام به انتشار دوفصلنامة علمي - تخصصي معرفت سياسي نموده است تا زمينه‌ساز شناخت آگاهانه اين رشته علمي براي پژوهشگران باشد.