فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی معرفت فلسفی

 

معرفت فلسفي فصل‌نامه‌اي در زمينه فلسفه تطبيقي است. قلمرو مسائلي كه در حيطه اين نشريه قرار مي‌گيرد، شامل مقايسه، نقد و بررسي مباني و نظريات فيلسوفان از نحله‌هاي مختلف فلسفي، بـررسي تـطبيقي انــديشه‌هاي فـلاسفه مسـلمان با بررسي موشكافانه و مقايسه آراي فيلسوفان غيرمسلمان با نظريات ارائه شده در فلسفه اسلامي است. نظريه‌پردازي عالمانه، توليد علم در زمينه‌هاي بكر، و كشف رازهاي سربه‌مهر در زمينه‌هاي فلسفي از اهداف اين نشريه است.

اين نشريه به زبان فارسي و در گستره بين‌المللي منتشر مي‌گردد.

 

رتبه علمي: علمي-پژوهشي

دوره انتشار: فصل‌نامه

صاحب امتياز: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول: على مصباح a-mesbah@qabas.net

سردبير: دكتر محمد فنايي اشكوري  dr.r.akbarian@gmail.com

مدير اجرايي: روح‌الله فريس آبادي faris@qabas.net

ويراستار: سيدمرتضي طباطبايي morteza.taba64@gmail.com

 

هيئت تحريريه:

دكتر احمد احمدى: استاد ـ دانشگاه تهران ـ فلسفه غرب  ahmadi@samt.ac.ir

دكتر غلام‏رضا اعوانى: استاد ـ دانشگاه شهيد بهشتى ـ فلسفه غرب aavani@gmail.irip.ir

دكتر رضا اكبريان: دانشيار ـ دانشگاه تربيت مدرّس ـ فلسفه اسلامى dr.r.akbarian@gmail.com

دكتر محسن جوادى: استاد ـ دانشگاه قم ـ فلسفه و كلام اسلامى moh_javadi@yahoo.com

حجت‏‌الاسلام محمّد حسين‏‌زاده‏‌يزدى: استاد ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سرهـ فلسفه اسلامى nashrieh@qabas.net

دكتر محمّد سعيدى‏مهر: دانشيار ـ دانشگاه تربيت مدرّس ـ فلسفه اسلامى saeedimehr@yahoo.com

دكتر حسين غفارى: دانشيار ـ دانشگاه تهران ـ فلسفه hghafari@ut.ac.ir

دكتر محمّد فنايى: دانشيار ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سرهـ فلسفه دين eshkevari@qabas.net

حجت الاسلام غلام رضا فيّاضى: استاد ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره ـ فلسفه اسلامى  m.kalami@qabas.net

دكتر محمّد لگنهاوزن: استاد ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ فلسفه غرب legenhausen@yahoo.com

 

نشاني الكترونيك: marifat@qabas.net

نشاني پستي: قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏ سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي: 186ـ37165