حراست موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

در دست اقدام...