تصویر: 
نام و نام خانواد گی: 
محمدناصر سقای بی‌ریا