تصویر: 
نام و نام خانواد گی: 
آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی