علامه مصباح: خاصیت پیاده‌روی اربعین حسینی، استحکام رابطه قلبی با محبوب است