علامه مصباح: نفوذ فکری، خطرناک‌تر از ترور فیزیکی است