روان شناسي و دين 42/تابستان 97

چكيده مقالات نشريه روان شناسي و دين 42/تابستان 97 در سايت اين نشريه بارگذاري گرديد. عناوين مقالات اين شماره:

طراحي و ارزيابي اثربخشي آموزش آموزه‌هاي ديني ـ روان‌شناختي بر روابط سالم و مهارت‌هاي ارتباطي / عوامل و الگوي انگيزش از ديدگاه آيت‌الله مصباح‌يزدي: نگاهي تحليلي ـ روان‌شناختي / مدل‌يابي خودشكوفايي بر پاية هوش معنوي، هوش اخلاقي و بهزيستي روان‌شناختي دانش‌آموزان تيزهوش / اثربخشي آموزش مؤلفه‌هاي معنوي بر احساس تنهايي و حرمت نفسِ دانش‌آموزان پرورشگاهي / بررسي و مقايسة اثربخشي درمان چندوجهي لازاروس و چندوجهي معنوي ـ مذهبي بر شدت علائم روان‌شناختي (اضطراب، افسردگي، جسماني‌سازي) در بيماران مبتلا به سوء‌هاضمة كنشي / تأثير آموزش خودبخشودگي بر شيوه‌هاي فرزندپروري و عاطفة مثبت و منفي / بررسي نقش تعديل‌كنندة پايبندي مذهبي در رابطة روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه با باورهاي غيرمنطقي / Abstracts /