علامه مصباح: دشمنی امریکا با ایران، به خاطر کمال‌طلبی و دوری مردم ایران از زندگی حیوانی است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیشرفت علوم و تکنولوژی و حتی برقراری عدالت اجتماعی را ابزار و وسیله‌ای برای رسیدن به کمال حقیقی دانست و افزود: رشد و کمال حقیقی انسان در گرو دو رکن شناخت و اراده است؛ چرا که انسان در صورتی می‌تواند در افعال اختیاری خود راه بهتر را برگزیند که نسبت به آن شناخت داشته باشد؛ اما شناخت به تنهایی کافی نیست؛ همان‌گونه که بسیاری از افراد به مضرات دخانیات آگاه هستند، اما خودشان، دخانیات مصرف می‌کنند. از این‌رو اراده و عامل درونی مانند تعهد و تقوا لازم است تا فرد به آن‌چه آگاهی دارد، جامه عمل بپوشاند.