علامه مصباح: دوران بلوغ، مرحله شکوفائی وجود انسان است