علامه مصباح: تأکید رهبری بر ضرورت انقلابی بودن، هشداری حکیمانه است