بحران خاموش - واکاوی جامعه شناختی علل فرهنگی اجتماعی کاهش باروری در ایران (اسماعیل چراغی کوتیانی)

توضیحات : 
 
تغييرات رشد جمعيتي در ايران رشد منفي دارد و پيشبيني ها نشان مي دهد که ايران در آينده اي نه چندان دور با پديده پيري جمعيت روبه رو خواهد بود. اين خود مي تواند پيامدهاي منفي زيادي براي کشور داشته باشد.

اين اثر کوشيده است با نگاهي جامعه شناختي، عوامل فرهنگي ـ اجتماعي مؤثر در باروري را واکاود، و دراين ميان به عوامل و زمينه هاي کاهش باروري از سويي، و موانع ساختاري و فرهنگي افزايش آن در ايران از سوي ديگر نظر افکند، و ضمن تحليـل و تبـيين آن ها، راهکارهايي براي افـزايش باروري و جلوگيري از کاهش آن، متناسب با آموزه هاي اسلامي و اقتضائات راهبردي کشور مطرح کند، و براي نيل به اين هدف، به خوانشي جامعه شناختي از رويکرد اسلام به مسئله جمعيت و باروري در قالب طراحي الگوي فرهنگي مطلوب و متناسب با جامعه ايران نيز بپردازد.