آغاز پذیرش مدرسه علمیه رشد

شرایط و جدول زمانی پذیرش مدرسه علمیه رشد
برای سال تحصیلی 1397-98