تاريخ اسلام در آينه پژوهش 42/بهار و تابستان 96

چكيده مقالات نشريه تاريخ اسلام در آينه پژوهش 42/بهار و تابستان 96 در سايت اين نشريه بارگذاري گرديد. عناوين مقالات اين شماره:

تحليل تاريخي حذف حكومت سادات كيايي توسط صفويان (با تأكيد بر مباني نظري) / نقد و بررسي روايت‌هاي هشام كلبي در تاريخ طبري / علل ابقاي بني‌عباس توسط آل‌بويه / ارزيابي يافته‌هاي سفرنامه‌نويسان خارجي از وضعيت شيعيان ايران عصر قاجار (مطالعة موردي: اوژن اوبن و مادام كارلا سرنا) / نقدي بر كتاب «نگاهي به تاريخ تفكر اماميه از آغاز تا ظهور صفويه» / حديث «فئة باغيه» و پاسخ به شبهات ابن‌تيميه در دفاع از معاويه ( بازخواني منابع تاريخي و حديثي اهل‌سنت) / الملخّص / Abstracts / جوابيه نقد /