معرفت كلامي 19/پاييز و زمستان 96

چكيده مقالات نشريه معرفت كلامي 19/پاييز و زمستان 96 در سايت اين نشريه بارگذاري گرديد. عناوين مقالات اين شماره:

نقد عقل خودبنياد ديني / نقد و بررسي نظريه ابن‌سينا، آكوئيناس و صدرالمتألهين در زبان دين / ملخص المقالات / Abstracts / كاوشي در مفهوم تصوري «خدا» در منابع روايي / افضليت انبيا از منظر قرآن / ادله اثبات نظريه تجسم اعمال و تبيين كاركردهاي كلامي آن از ديدگاه علامه طباطبائي / تبيين تكامل برزخي بر اساس مباني فلسفي صدرالمتألهين /