ششمين شماره از دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي معارف منطقي منتشر شد.

در اين شماره از نشريه مي‌خوانيم:
 موجهات در منطق رواقي ـ مگاري / سيدمهدي پورموسوي
مهجوريت دلالت التزام در تعاريف / مهدي جمالي و محمدرضا محمدعليزاده
استقراء و تجربه از ديدگاه ابن‌سينا / عليرضا صانعي و اكبر ميرسپاه
دفاع از قواعد منطق قديم بر پايه تحليل شرطي ـ عطفي از قضاياي حقيقيه و خارجيه / اسدالله فلاحي
جايگاه مدركات عقل عملي در قياس و چالش‌هاي آن / محمدرضا مهاجري اميري
چيستي، كاربرد و جايگاه قياس خلف در منطق ارسطو / محمدعلي نوري