ارتقاء دوفصلنامه معارف منطقي به رتبه علمي ـ پژوهشي

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پؤوهشی امام خمینی (ره)، به استناد مصوبه 585 مورخه 1387/6/24 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه و با توجه به ارزيابي کمسيون نشريات علمي حوزه، شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي در جلسه 87 مورخ 1396/10/20 رتبه علمي - پژوهشي نشريه معارف منطقي را تصويب کرد.

معارف منطقي دوفصلنامه‌اي در زمينه منطق با رويکرد‌هاي منطق قديم (همچون: منطق ارسطويي، منطق مگاري و منطق رواقي)منطق اسلامي (همچون: منطق فارابي، منطق سينوي، منطق اشراقي، منطق صدرايي) منطق جديد (همچون: منطق گزاره‌ها، منطق محمولات، منطق موجهات و منطق ربط) و فلسفه منطق، است.
از اهداف جدي نشريه، مقايسه بين منطق قديم ، منطق اسلامي و منطق جديد همراه با نقد و بررسي و نيز مباحث تاريخي و سير تطور آرا و بررسي ريشه‌هاي تحول آراي منطقي است. افزون بر اين، «معارف منطقي» در پي ارائه پژوهش‌هايي در زمينه رابطه منطق با علوم يا امور مرتبط مانند منطق و معرفت‌شناسي، منطق و زبان، و منطق در آيات و روايات است.
هيئت تحريريه به ترتيب حروف الفبا:
محمدعلي اژه‌اي (استاد دانشگاه اصفهان)
مرتضي حاج حسيني(دانشيار دانشگاه اصفهان)
محمد حسين‌زاده (استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره)
عسکري سليماني اميري (دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره)
غلامرضا فياضي (استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره)
عليرضا قائمي‌نيا (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)
محمد لگنهاوسن (استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره)
حسن معلمي (دانشيار دانشگاه باقرالعلوم عليه‌السلام)

صاحب‌امتياز:  مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني€
مدير مسئول: احمد ابوترابي
سردبير: عسکري سليماني اميري
مدير اجرايي: محمدعلي شريفي اسدي
همکار اجرايي حروف‌چين و صفحه آرا:  رضا صفري