نرم‌افزار مجموعه آثار استاد حسین زاده منتشر شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، این نرم‌افزار که به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، تهیه شده است، متن 16 عنوان كتاب از آثار حجت‌الاسلام والمسلمین استاد محمد حسین‌زاده، عضو هیئت علمی مؤسسه را به زبان فارسی در موضوع معرفت‌شناسی و فلسفه دین را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.
منابع معرفت، مؤلفه‌ها و ساختارهای معرفت بشری، معرفت‌شناسی در قلمرو گزاره‌های پسین، مبانی معرفتی دینی، مبانی معرفت‌شناختی علوم انسانی در اندیشه اسلامی، دین‌شناسی، عقیده و عمل، پژوهشی تطبیقی در معرفت‌شناسی معاصر از جمله کتاب‌های ارائه شده در نرم‌افزار مجموعه آثار استاد حسین زاده می‌باشد.

از جمله قابلیت‌های پژوهشی این نرم افزار جستجو به روش‌‌های گوناگون در الفاظ و عبارات متن و فهرست کتاب‌‌های برنامه، قابلیت ارتباط و مقایسه بین متون، امکان محدود کردن دامنه نمایش و جستجو، دسترسی متن قرآن کریم، ارتباط واژگان متون برنامه با چند دوره لغت‌نامه و نیز امکان یادداشت‌برداری است.
تاکنون 26 عنوان کتاب و بیش از 40 عنوان مقاله از استاد حسین زاده منتشر شده است که عناوین آن به شرح زیر می باشد؛
كتاب‏ ها
1. معرفت‏شناسى اسلامى‏
1. معرفت؛ چيستى، امكان و عقلانيت‏
2. منابع معرفت‏
3. معرفت بشرى؛ زيرساخت‏ها
4. مؤلفه‏ها و ساختارهاى معرفت بشرى؛ تصديقات يا قضايا
5. معرفت‏شناسى در قلمرو گزاره‏هاى پسين‏
2. معرفت‏شناسى تطبيقى‏
6. پژوهشى تطبيقى در معرفت‏شناسى معاصر
7. مفاهيم بنيادين در معرفت‏شناسى( ترجمه)
3. معرفت‏شناسى دينى‏
8. معرفت لازم و كافى در دين‏
9. معرفت دينى؛ عقلانيت و منابع‏
10. نگاهى معرفت‏شناختى به وحى، الهام، تجربه دينى و عرفانى و فطرت‏
4. معرفت‏شناسى مقدماتى و متوسط
11. معرفت‏شناسى‏
12. مبانى معرفت دينى‏
13. درآمدى بر معرفت‏شناسى و مبانى معرفت دينى( اين كتاب به عربى نيز ترجمه شده است)
14. مبانى معرفت‏شناختى علوم انسانى‏
15. جستارى فراگير در ژرفاى معرفت‏شناسى‏
5. معرفت‏شناسى عرفان‏
16. مكاشفه و تجربه دينى؛ معيار ارزيابى مكاشفات عرفانى‏
6. معرفت‏شناسى ادله نقلى‏
17. مبانى معرفت‏شناختى و روش‏شناختى پژوهش در تاريخ عاشورا
7. فلسفه دين‏
18. فلسفه دين‏
19. دين‏شناسى‏
20. عقيده و عمل، پژوهشى در باب نقش تكوينى عقايد و اعمال در هويت انسان‏
8. اصول فقه‏
21. قواعد يا منطق گفتمان عقلايى( ناتمام)
22. دراسات فى اصول الفقه( بخشى از آن در كنگره شيخ انصارى چاپ‏شده است.)
9. فقه‏
23. بررسى پيامدهاى سياسى اجتماعى قاعده لاضرر
24. روزه مريض؛ امتنان يا الزام( ناتمام)
10. فرامعرفت‏شناسى‏
25. پارادايم؛ افسانه يا واقعيت؟
26. روش تحقيق و روش‏شناسى پژوهش در معرفت‏شناسى‏
 
مفالات
عنوان مقاله‏
امكان دستيابى به معرفت عقلى در حوزه دين، معرفت فلسفى‏
مفهوم شناسى وحى و الهام در لغت، قرآن و روايات، قرآن شناخت‏
طبقه بندى مفاهيم از منظر معرفت شناسان مسلمان، معرفت‏
شناخت خدا در الهيات اسلامى و فلسفه غربى 1- معرفت‏
شناخت خدا 2- معرفت‏
برهان امكان در الهيات اسلامى-معرفت‏
مبانى معرفت شناسى باورهاى دين 1- معرفت‏
مبانى معرفت شناسى باورهاى دين 2- معرفت‏
عقلانيت دين- معرفت‏
كاوشى در فقه سياسى 1 بررسى پيامدهاى سياسى‏اجتماعى قاعده لاضرر- ارائه به همايش و معرفت سياسى‏
صدق؛ حقيقت گستره و چگونگى مطابقت با تمركز بر ديدگاه برگزيده- معرفت فلسفى‏
شكّاكيت و نسبيت گرايى- معرفت فلسفى‏
مرورى بر تعريف و جايگاه زيرساخت هاى معرفت بشرى: محسوسات و وجدانيات- معرفت فلسفى‏
معرفت لازم و كافى در دين- معرفت فلسفى‏
معيار صدق گزاره هاى دينى- معرفت فلسفى‏
حواس يا ادراكات حسى از منظر معرفت شناسى- معرفت فلسفى‏
حواس باطنى از منظر معرفت شناسى- معرفت فلسفى‏
علم حضورى( پيشينه، حقيقت و ملاك تحقق- معرفت فلسفى‏
علم حضورى( ويژگى ها، اقسام و گستره- معرفت فلسفى‏
خطاناپذيرى شهود( نقض ها و پاسخ ها- معرفت فلسفى‏
عقل از منظر معرفت شناسى- معرفت فلسفى‏
تحليل معرفت و چالش هاى معاصر- معرفت فلسفى‏
معرفت حصولى؛ ويژگى ها، اقسام و تمايزها- معرفت فلسفى‏
مفاهيم بديهى و نظرى، معيار بداهت: مبناگروى ويژه متفكران مسلمان در حوزه مفاهيم- معرفت فلسفى‏
عقلانيت معرفت؛ نگاهى گذرا به پى‏آمد رويكرد قدما در معرفت‏شناسى- معارف عقلى‏
معرفت لازم و كافى در دين از منظر درون‏دينى- معارف عقلى‏
نگاه معرفت شناختى به گزاره‏هاى متواتر در انديشه اسلامى- معرفت كلامى‏
تحليلى بر مبانى معرفت شناختى مطالعه نهضت عاشورا- معرفت كلامى‏
گستره اعتبار عقل- معارف عقلى‏
چگونگى صعود معرفتى در محدوده تصديقات يا قضايا- معارف منطقى‏
واژه‏شناسى علم يا معرفت و امكان تحليل آن- معرفت فلسفى‏
استدلال از راه مغز در خمره؛ تبيين و ارزيابى، آيين حكمت، شماره 27
اعتبار عقل از راه عقل؛ تبيين و ارزيابى، پژوهش‏هاى عقلى نوين، شماره دوم‏
الگويى در باره چگونگى ارجاع معرفتى، آيين حكمت، شماره 16
مبانى نظريه تعدد قرائت‏ها، قبسات، شماره 23
حدسيات از نگاه منطق و فلسفه اسلامى، آيين حكمت، شماره 22
تبيين ونقد چيستى فضليت ...، با دكتر مهدى شكرى و دكتر محمد لگنهاوزن، فصلنامه انديشه دينى‏
و ... .