نشست علمی « وحدت حوزه و دانشگاه؛ دیدگاه ها، راهکارها»