صد و هشتمین شماره ماهنامه فرهنگی، تربیتی و اجتماعی خانواده «خانه و خانواده» منتشر شد

به همت مرکز مشاوره مأوا، وابسته به مؤسسه امام خمینی(ره) صد و هشتمین شماره ماهنامه فرهنگی، تربیتی و اجتماعی خانواده «خانه و خانواده» منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در این شماره از خانه خوبان می خوانیم: 
1_ سهم مادرها چرب تر است
2_ آرامش؛ گمشده زندگی امروز
3_ تربیت بدون فرسودگی 
4_ پیامبر زنبیل به دست 
5_ انیشتین کوچولو 
6_ پرواز هماهنگ