انديشه هاي حقوق عمومي 8 (سال چهارم، شماره دوم ، زمستان 1394)

چكيده مقالات نشريه انديشه هاي حقوق عمومي 8 (سال چهارم، شماره دوم ، زمستان 1394) در سايت اين نشريه بارگذاري گرديد. عناوين مقالات اين شماره:

بررسي نوع نگرش كاركردگرايي به انسان و تأثير آن برحقوق بنيادين بشر / تحليل ابعاد معناشناختي لفظ «قانون» در اصول قانون اساسي /