کرسی ترویجی «سلفیگری و روشن فکری دینی؛ پیوست ها و گسست ها»