کتاب «فهرست نسخه های عکسی علوم عقلی اسلامی» اثرشایسته تحسین نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، کتاب «فهرست نسخه های عکسی علوم عقلی اسلامی» از سری کتاب های مرکز پژوهشی دائره المعارف علوم عقلی اسلامی اثرشایسته تحسین نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه را به خود اختصاص داد.