همکاری پژوهشی مؤسسه امام خمینی (ره) و دانشگاه علوم پزشکی قم

به گزارش روابط عمومی مؤسسه، در نشست معاونت پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و جمعی از مسئولین دانشکده سلامت دینی دانشگاه علوم پزشکی قم، زمینه های همکاری این دو مرکز علمی بررسی شد.