کتاب «کتاب شناسی توصیفی روان شناسی خانواده» منتشر شد

كتاب « كتاب شناسي توصيفي روان شناسي خانواده» اثر آقاي عليرضا فاصلي مهرآبادي به همت انتشارت موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره  منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)؛ توصيف كتاب هاي علمي و معتبر و معرفي كتاب هاي مفيد و كاربردي در زمينه خانواده با نگاه روان شناختي؛ هدف نگارنده از نگارش اين كتاب است.
بخش نخست به توصيف كتاب هايي در زمينه هاي «ازدواج و مشاوره ازدواج» اختصاص دارد. در بخش دوم به معرفي كتاب هايي با موضوعات « زن، مرد، تفاوت هاي جنسي و روابط خانواده" پرداخته است. كتاب هاي مربوط به "خانواده و فرزندان" بخش سوم را در برمي گيرد.

بخش چهارم به كتاب هايي در زمينه « زوج درماني، خانواده درماني و مشاوره خانواده» مي پردازد كه بيش ترين حجم كتاب ها را اين بخش به خود اختصاص داده و در بخش پنجم به كتاب هاي «آسيب شناسي خانواده» را پرداخته است. بخش ششم شامل معرفي كتاب هاي «خانواده و مسائل جنسي» مي شود.
بخش هفتم كتاب هاي «خانواده، دين و فرهنگ» را تبيين مي كند. كتاب هايي كه «سنجش و خانواده» را توصيف مي كند در بخش هشتم گنجانده شده و در پايان، بخش نهم با عنوان «ساير موارد» به معرفي كتاب هاي غير روان شناسي مربوط به خانواده پرداخته است.
كتاب «كتاب شناسي توصيفي روان شناسي خانواده» تأليف عليرضا فاصلي مهرآبادي با همكاري سيد حسين حيدري خورميزي و مصطفي محسني در قطع وزيري با 568 صفحه به زيور طبع آراسته شده است.