انتشار کتاب و نرم افزار جامع «اصطلاح نامه فلسفه سياسي»

اين اصطلاح‌نامه از سه بخش کلي تشکيل شده است. بخش اول تعاريف و مستندات اصطلاحات است. در اين بخش براي تمامي اصطلاحات مصوب، تعاريف و يا حداقل مستندي از منابع معتبر و مصوب فلسفه سياسي ارائه شده است. انتخاب تعداد تعاريف و مستندات نيز بر اساس درجه‌بندي اصطلاحات صورت گرفته است. کليه اصطلاحات در سه سطح درجه‌بندي شده و براي اصطلاحات درجه اول حداکثر تا 10 تعريف، براي اصطلاحات درجه دو حداکثر تا 6 تعريف و بر اي اصطلاحات درجه 3 حداکثر تا 4 تعريف ذکر شده است. بخش تعاريف و مستندات يکي از بخش‌هاي مهم اصطلاح‌نامه که مي‌تواند در تبيين مفهوم اصطلاحات فلسفه سياسي اسلامي مورد استفاده پژوهشگران قرار بگيرد.