علامه مصباح: فضاي مجازي يک تهديد بزرگ و در عين حال يک فرصت است

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به اهميت فضاي مجازي اظهار داشت: امروز ما با اموري مواجهيم که همه مسائلي که 14 قرن علما در مورد نماز انجام داده اند، در مقابل آن رنگ مي بازد و آن فضاي مجازي است؛ فضاي مجازي يک فرصت و تهديد است؛ اما به نظر مي رسد مسائل سلبي و تهديدات در مورد نماز در فضاي مجازي بسيار بيش از فرصت هاي آن است. امروز فضاي مجازي جايگزين انواع بازي هاي سنتي، تعليم و آموزش مسائل ديني و نظاير آن شده است. لذا با وجود آن، جايي براي فعاليت هاي ديگر نگذاشته است.