شماره 39 روان شناسي و دين - پاييز 1396

چكيده مقالات شماره 39 نشريه روان شناسي و دين - پاييز 1396 در سايت اين نشريه بارگذاري گرديد. عناوين مقالات اين شماره: اثربخشي معنادرماني؛ با رويكردي ديني بر عزت نفس و شادكامي و تاب آوري نوجوانان دختر / شاخص هاي سلامت خانواده و ارائه مدل مفهومي خانواده سالم اسلامي- ايراني: مطالعه كيفي / هشيار و ناهشيار در روان تحليل گري و مقايسه آن با انديشه هاي علامه طباطبائي / اعمال نيك در ديدگاه كودكان پيش دبستاني؛ مطالعه پديدارشناختي / رابطه عمل به باورهاي ديني و هويت اخلاقي با بهزيستي روان شناختي: نقش واسطه اي هويت اخلاقي / رابطه دنياگرايي و تكبر با اهمال كاري سازماني / بررسي رابطة جهت گيري مذهبي با نگرش به حجاب و خودمهارگري در دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي / رابطة سبك زندگي اسلامي با خود مهارگري و ويژگي هاي شخصيتي در بين دانشجويان و طلاب / رابطه ساختار قدرت خانواده اصلي با ساختار قدرت خانواده فعلي و عملكرد آن / رابطه ابعاد هوش معنوي و سبك هاي حل مسئله با تاب آوري در ميان دانشجويان